Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Ay2020 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

(Ay2020 ASEAN Scholarships for Thailand)

เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่

 • Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 -4 และ Junior College 1-2 ( ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย )
 • Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับ Junior College 1-2  หรือระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)

การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ) **ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

 • ค่าตั้งรกราก 400 SGD
 • ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 2,400 SGD สำหรับระดับ Pre-University
 • ค่าที่พัก
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
 • ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ
 • ค่าประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
  (ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ อาทิ ผลงานหรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ASEAN Secondary 3 Scholarship

ASEAN Pre-University Scholarship

 • National of Thailand
 • Performed consistently well in your school examinations
 • Proficient in English
 • Good record of participation in co-curricular activities
 • Born between 2003 and 2005
 • Mathayom 1 and 2 or Mathayom 2 and 3 final year results with a Grade Point Average of 3 and above
 • Born between 2001 and 2002
 • Mathayom 3 and 4 or Mathayom 4 and 5 final year results with a Grade Point Average of 3 and above
 • Tenure: 4 years
 • Tenure: 2 years

กำหนดการรับสมัคร Secondary Three Scholarships  

Activity

Date

Application Period

15 March - 12 May 2019

Selection Test and Interview 

July 2019

Award of Scholarship

September 2019

Arrival in Singapore

End October 2019 (ASEAN Secondary 3 Scholarship) 
January 2020 (ASEAN Pre-University 1 Scholarship)

-ในรอบแรกจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านใบสมัคร หากใครผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งทาง E-mail ( ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการสอบ ) เพื่อเข้าสู่รอบสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนกรกฎาคม หากสอบข้อเขียนผ่าน จะเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป  และประกาศผลปลายเดือนกันยายน 2019

**ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปยังสิงคโปร์ประมาณเดือนตุลาคม

กำหนดการรับสมัคร Pre-University One Scholarships

Activity

Date

Application Period

15 March - 12 May 2019

Selection Test and Interview 

July 2019

Award of Scholarship

September 2019

Arrival in Singapore

January 2020 (ASEAN Pre-University 1 Scholarship)

**สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand/

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ใบสมัคร>>ให้เลือกว่าจะกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครและส่งไปทางไปรษณีย์
 2. หากสมัครออนไลน์ ให้เข้าไปกรอกใบสมัครที่ https://isams.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN
 3. หากสมัครโดยการกรอกใบสมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้พรินต์ใบสมัครที่นี่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/files/asean-application-form.pdf
 4. ผู้สมัครทุกคนต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพิ่มเติมไปยัง
  ASEAN Scholarships (Thailand) / หมายเลขการสมัคร(หากสมัครออนไลน์)
  Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
  1 North Buona Vista Drive Singapore 138675