Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Ay2018 ASEAN Scholarships for Thailand) เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์แจ้งว่า ได้ส่งใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

(Ay2019 ASEAN Scholarships for Thailand)

เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบกาศึกษาของสิงคโปร์

ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่

 • Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 -4 และ Junior College 1-2 ( ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย )
 • Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับ Junior College 1-2  หรือระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)

การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ) **ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

 • ค่าตั้งรกราก 400 SGD
 • ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 2,400 SGD สำหรับระดับ Pre-University
 • ค่าที่พัก
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
 • ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ
 • ค่าประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
  (ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ อาทิ ผลงานหรือเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Secondary Three Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 2002-2004  หรือ พ.ศ. 2545-2547  กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1-3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Pre-University One Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 2000-2001  หรือ พ.ศ. 2543-2544  กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 3-5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Secondary Three Scholarships 

Activity Date
Application Period 14 March to 11 May 2018
Selection Test and Interview July 2018
Award of Scholarship September 2018
Arrival of Scholar in Singapore End October 2018

-ในรอบแรกจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านใบสมัคร หากใครผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งทาง E-mail ( ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการสอบ ) เพื่อเข้าสู่รอบสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนกรกฎาคม หากสอบข้อเขียนผ่าน จะเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป  และประกาศผลปลายเดือนกันยายน 2018
**ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปยังสิงคโปร์ประมาณเดือนตุลาคม

กำหนดการรับสมัคร Pre-University One Scholarships

Activity Date
Application Period 14 March to 11 May 2018
Selection Test and Interview July 2018
Award of Scholarship September 2018
Arrival of Scholar in Singapore January 2019

**สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand/

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ใบสมัคร>>ให้เลือกว่าจะกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครและส่งไปทางไปรษณีย์
 2. หากสมัครออนไลน์ ให้เข้าไปกรอกใบสมัครที่ https://isams.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN
 3. หากสมัครโดยการกรอกใบสมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้พรินต์ใบสมัครที่นี่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/files/asean-application-form.pdf
 4. ผู้สมัครทุกคนต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพิ่มเติมไปยัง
  ASEAN Scholarships (Thailand) / หมายเลขการสมัคร(หากสมัครออนไลน์)
  Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
  1 North Buona Vista Drive Singapore 138675