Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องปุณย์วิสาข์ ธนเสฐภักดี

ม.1 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

ผู้ปกครอง นท.หญิงวรัชญา จันทร์หอม สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย